Konkurs SARP nr 1008 - Centrum Edukacji i Wsparcia Dziecka oraz Rodziny

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Centrum Edukacji i Wsparcia Dziecka oraz Rodziny w Strzelcach Opolskich wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem. Placówka ma być miejscem lokalizacji szkół specjalnych prowadzonych przez Powiat Strzelecki oraz poradni psychologiczno–pedagogicznej.

W placówce ma się kształcić docelowo 100 uczniów. Poradnia powinna być dostępna zarówno od strony szkoły jak i funkcjonować odrębnie. Najważniejszym założeniem, które należy przyjąć przy tworzeniu koncepcji jest stworzenie budynku całkowicie pozbawionego barier architektonicznych, dostępnego i funkcjonalnego dla osób o różnych rodzajach i stopniach niepełnosprawności (często w bardzo głębokim stopniu).

Teren inwestycji mieści się na działkach o numerach 5186/1, 1142, 1143/2, o łącznej powierzchni ok. 0,812 ha, położonych w Strzelcach Opolskich. Zakres opracowania obejmują działki o numerach 5186/1, 1142, 1143/2, 1143/1, 5186/2. Przedmiotowy teren objęty jest MPZP.

W ramach pracy konkursowej należy również zaproponować sposób rozwiązania komunikacji i ruchu autobusowego na stacji PKS. Komunikację na działce należy połączyć z istniejącym układem komunikacyjnym.

Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie oraz prace konkursowe należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://www.platformazakupowa.pl/