Konkurs SARP nr 1017 na opracowanie koncepcji rozbudowy Muzeum Czynu Powstańczego w Górze Św. Anny. Odpowiedzi, część III.

9.02.2022 Odpowiedzi na pytania. Część III.

 

Pytanie nr 14

Czy Organizator konkursu dopuszcza ingerencję w "budynek nr 2 - główna sala wystawowa" poprzez jej przebudowę, rozbudowę lub wyburzenie (z przeniesieniem mozaiki w inne miejsce)? 

Odpowiedź 

Planowana termomodernizacja planuje ocieplenie budynku od wewnątrz, dopuszczalna jest zmiana wyglądu elewacji z zachowaniem mozaiki. Wnętrze „budynku nr 2” oprócz funkcji wystawienniczej może przyjmować również funkcję sali konferencyjnej.

 

 

Pytanie nr 15

W regulaminie nie ujęto informacji w jakim układzie mają być przygotowane plansze - pionowym czy poziomym? 

Odpowiedź

W układzie poziomym.

 

 

Pytanie nr 16

Z naszych wyliczeń wynika, że dla inwestycji należy zapewnić 37 miejsc parkingowych - 35 miejsc ze wskaźnika 10mp/1000 m2 powierzchni użytkowej oraz 2 miejsca dla dwóch pokoi gościnnych. Prosimy o informację jaką liczbę z 35 miejsc należy przewidzieć dla pracowników a jaką dla gości?

Odpowiedź

Muzeum. Prosimy przewidzieć 7 miejsc (5 pracownicy, 2 goście).

 

 

Pytanie nr 17

W ramach modernizacji istniejących obiektów, przewidziano lokalizację instalacji wentylacyjnej na poziomie terenu na patio - czy jest możliwość zmiany lokalizacji lub przebiegu tych urządzeń w projekcie konkursowym?

Odpowiedź

Tak

 

 

Pytanie nr 18

Czy wynikające z projektu termomodernizacji projekty instalacji (m.in. wentylacja, ogrzewanie) należy adaptować w projekcie konkursowym? Mogą mieć one (zwłaszcza wentylacja i lokalizacja central) znaczący wpływ na jakość rozwiązań przestrzennych.

Odpowiedź

Lokalizacja central może ulec zmianie. Patrz odpowiedź na pyt. 17. 

 

 

Pytanie nr 19

Budynek nr 2 pozbawiony jest okien, a co za tym idzie dostępu do światła dziennego - w związku z tym trudno jest tam wprowadzić nową funkcję. Czy Organizator przewiduje możliwość przebudowy tej części muzeum?

Odpowiedź

Dla tej sali przewiduje się nadal funkcję wystawienniczą oraz konferencyjną, nie wymaga ona oświetlenia dziennego. Por. odpowiedź na pytanie nr 14.

 

 

Pytanie nr 20

Co należy rozumieć przez niezależne wejścia do mieszkania i niezależne wejścia dla pokoi gościnnych?

Odpowiedź

Mieszkania, czyli mieszkalne lokale służbowe dla personelu Muzeum powinny być powierzchnią wydzieloną. Pokoje gościnne są przewidziane dla zapraszanych do Muzeum gości - nie jest to ta sama funkcja.

 

 

Pytanie nr 21

Czy teren przed budynkiem poza granicą działki można poddać przeobrażeniom i np. lokalizować w obrębie ulicy Leśnickiej miejsca postojowe dla obsługi inwestycji?

Odpowiedź

Nie mamy prawa do dysponowania ww. terenem, niemniej jednak można taki zakres ująć w koncepcji ze wskazaniem na konieczność rozwiązania formalno – prawnego tego problemu w opracowaniu projektowym będącym następstwem koncepcji oraz załatwienia przez przyszłego projektanta niezbędnych formalności. 

 

 

Pytanie nr 22

Czy w ramach projektu konkursowego dopuszczalna jest modyfikacja bryły (np. zmiana wysokości lub pozycji ścian zewnętrznych) budynku nr 2, z jednoczesnym przeniesieniem mozaiki p. Ryszarda Kowala w inne miejsce?

Odpowiedź 

Organizator nie dopuszcza ingerencji w „budynek nr 2”. Por. odpowiedź na pytanie nr 14.

 

 

Pytanie nr 23

Czy dla celów obsługi komunikacyjnej projektowanego kompleksu można wykorzystać oba istniejące zjazdy z ul. Leśnickiej?

Odpowiedź

Teren Muzeum posiada jeden istniejący zjazd z ul. Leśnickiej, obok stacji trafo. Działka wydzielona po wschodniej stronie Muzeum to przebieg trasy pielgrzymek z pobliskiego Sanktuarium.

 

 

Pytanie nr 24

W wytycznych stwierdzono, że budynek powinien być podpiwniczony – jaka powinna być wielkość kondygnacji podziemnej?

Odpowiedź

Jest to decyzja projektanta. Wymagania Inwestora są określone w Wytycznych do opracowania koncepcji architektoniczno – urbanistycznej. Obowiązują również zapisy dołączonego projektu MPZP.

 

 

Pytanie nr 25

Czy możemy prosić o udostępnienie precyzyjnej inwentaryzacji drzew, sporządzonej na geodezyjnej mapie zasadniczej?

Odpowiedź

Organizator nie dysponuje taką mapą.

 

 

Pytanie nr 26

Czy możliwe i zgodne z regulaminem jest usunięcie w koncepcji konkursowej budynku nr 2 wraz ze zmianą lokalizacji mozaiki? 

Odpowiedź 

Organizator nie dopuszcza ingerencji w „budynek nr 2”. Por. odpowiedź na pytanie nr 14.

 

 

Pytanie nr 27

Jakie przewidziany jest typ ogrzewania - gazowe, elektryczne, pompy ciepła?

Odpowiedź

Tu należy wzorować się na audycie energetycznym oraz programie funkcjonalnym. Inwestorowi zależy na wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii.

 

 

Pytanie nr 28

Czy podana wielkość pow. Użytkowej obejmuje też konieczne a nie podane w programie powierzchnie pom. technicznych [np. wentylatornia, kotłownia, pom. przyłączy itp.]?

Odpowiedź

Powierzchnia użytkowa nie obejmuje powierzchni usługowej, w którą wchodzą instalacje, urządzenia a także powierzchni ruchu jaką zajmują np. szyby windowe.

 

 

Pytanie nr 29

Czy Organizator konkursu mógłby dostarczyć mapę zasadniczą w formacie dxf (cyfrowa) zawierającą dodatkowo rzędne terenu (siatka 10x10m), rzędne głównych gabarytów obiektów (kalenice / gzymsy) oraz rzędne poziomów parterów (przyziemia) wszystkich obiektów?

Odpowiedź

Zasadnicza mapa wektorowa została umieszczona pod nazwą „Załącznik nr 02b” w dokumentach do pobrania, lecz nie będzie zwierała rzędnych kalenic, gzymsów oraz poziomów „zera” budynków.

 

 

Pytanie nr 30

Czy organizator dopuszcza zmianę w istniejącym projekcie termomodernizacji, polegającą na zmianie lokalizacji central wentylacyjnych? Obecnie według projektu mają one być zlokalizowane w patio, co znacząco wpływa na wyraz architektoniczny nowo projektowanego założenia.

Odpowiedź

Tak.

 

 

Pytanie nr 31

Czy organizator dopuszcza zmianę lokalizacji istniejącego patio? Obecna lokalizacja determinuje fragment nowej zabudowy.

Odpowiedź

Tak.

 

 

Pytanie nr 32

Na dostarczonej mapie w .pdf nie są jednoznacznie określone granice terenu opracowania [brak oliterowania]. Poproszę o przesłanie uczestnikom uzupełnionej mapy.

Odpowiedź

Uzupełniona mapa pod nazwą „Załącznik nr 02a” w dokumentach do pobrania.

 

 

Pytanie nr 33

Czy kolorystyka elewacji Domu Polskiego przyjęta w projekcie termomodernizacji została przedstawiona do akceptacji Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków?

Odpowiedź

Była wykonywana stratygrafia (w załączeniu), która jest załącznikiem do projektu a projekt został zatwierdzony i uzyskał pozwolenie na budowę.

 

 

Pytanie nr 34

Prosimy o uzasadnienie przyjętej w projekcie termomodernizacji kolorystyki elewacji Domu Polskiego (z naciskiem na kolorystykę stolarki okiennej i drzwiowej – czerwony RAL 3001. Istniejąca ikonografia (1 zdjęcie) nie przedstawia historycznej kolorystyki restaurowanego obiektu.

Odpowiedź

Była wykonywana stratygrafia ścian (w załączeniu), która jest załącznikiem do projektu a projekt został zatwierdzony i uzyskał pozwolenie na budowę. W przypadku kolorystyki stolarki okiennej można modyfikować jej kolorystykę, przy czym należy nawiązać do historycznego charakteru obiektu (fotografia archiwalna zamieszczona w dokumentacji).

 

 

Pytanie nr 35

Czy zaproponowana kolorystyka z użyciem czerwonego RAL 3001 jest obowiązująca do pozostawienia w elewacji Domu Poselskiego w ramach pracy konkursowej?

Odpowiedź

Kolorystyka stolarki może ulec zmianie, przy czym należy nawiązać do historycznego charakteru obiektu (fotografia archiwalna zamieszczona w dokumentacji).

 

 

Pytanie nr 36

Czy do celu obsługi komunikacyjnej obiektu możliwy do wykorzystania jest jedynie istniejący zjazd z drogi publicznej?

Odpowiedź

Tak.

 

 

Pytanie nr 37

Prosimy o podanie wymiarów maksymalnych samochodów dostawczych które należy przewidzieć w pracy konkursowej.

Odpowiedź

Głównie dostawcze i średnie ciężarowe, ale TIR-ów nie można jednoznacznie wykluczyć, chociaż będzie z pewnością to bardzo sporadyczna dostawa.

 

 

Pytanie nr 38

Czy dostawy do magazynów będą odbywały się z użyciem dużych samochodów ciężarowych typu TIR?

Odpowiedź

Nie da się wykluczyć

 

 

Pytanie nr 39

Czy podane w wytycznych w pkt. 2.1 dla Działu Przyrody „powiązanie z magazynami” oznacza powiązanie ekspozycji z magazynami?

Odpowiedź

Tak.

 

 

Pytanie nr 40

Czy strefa dostaw do magazynów wymaga zlokalizowania rampy załadunkowej z placem załadunkowym (dokiem przeładunkowym)?

Odpowiedź

Rozwiązanie należy do autora koncepcji, obecnie MCP posiada rampę wraz z podnośnikiem.