Konkurs SARP nr 1017 na opracowanie koncepcji rozbudowy Muzeum Czynu Powstańczego w Górze Św. Anny. Odpowiedzi, część IV.

22.02.2022 Odpowiedzi na pytania. Część IV.

 

Pytanie nr 41

Czy dopuszczalne jest zaprojektowanie 3 odrębnych wejść do 3 niezależnych obiektów z własnymi holami wejściowymi bez jednego wspólnego holu łączącego 3 części programowe (Muzeum Czynu Powstańczego, Dział Przyrody Muzeum Śląska Opolskiego i Park Krajobrazowy Góra Św. Anny)?

Odpowiedź:

Proponujemy rozdzielić na dwa odrębne wejścia: MCzP i Dział Przyrody (razem) i Parki Krajobrazowe 

 

 

Pytanie nr 42

Czy możliwe jest utworzenie nowego – drugiego zjazdu z ul. Leśnickiej?

Odpowiedź:

Decyzja należy do projektanta.

 

 

Pytanie nr 43

Czy możliwa jest przeprojektowanie elewacji istniejącej sali wystawowej [np. zastąpienie istniejącej okładziny nowym materiałem], zachowując elewację od ulicy z mozaiką?

Odpowiedź:

Tak, z wyłączeniem elewacji wykończonej mozaiką. Por. odpowiedź na pytanie nr 14.

 

 

Pytanie nr 44

Czy dla wyliczenia bilansów miejsc parkingowych można wykorzystać będącą poza terenem opracowania istniejąca podłużną zatokę - parking zlokalizowany wzdłuż ul. Leśnickiej?

Odpowiedź:

Nie. Zatoka wzdłuż drogi nie jest własnością Inwestora. 

 

 

Pytanie nr 45

Czy istniejący pawilon wystawowy oraz Dom Polski przewidziane do zachowania swoimi powierzchniami mieszczą się w programie nowej inwestycji czy też są wyłączone z tego programu?

Odpowiedź:

Obydwa budynki mieszczą się w programie nowej inwestycji. Możliwa jest przebudowa budynku wewnątrz, bez ingerencji w jego pierwotną konstrukcję (Dom Polski) oraz w zakres objęty termomodernizacją (ewent. zmiana lokalizacji central wentylacyjnych jest możliwa).

 

 

Pytanie nr 46

Na inwentaryzacji budynku nr. 2 nie pokazano schodów zejścia do kond. podziemnej, które pojawiają się w projekcie termomodernizacji w istniejącej sali wystawowej– która wersja obowiązuje w konkursie?

Odpowiedź:

Z wiadomych względów nie występują w części inwentaryzacyjnej, ponieważ były przedmiotem zatwierdzonego już projektu termomodernizacji. (Odpowiedź zależy od odpowiedzi na pytanie 45)

 

 

Pytanie nr 47

Czy stacja trafo ma być przeniesiona w projektowane podziemie budynku czy też ma być zlokalizowana poza budynkiem?

Odpowiedź:

Lokalizacja stacji pozostaje bez zmian. Patrz odpowiedź na pytanie 48.

 

 

Pytanie nr 48

Czy możliwa jest zmiana lokalizacji transformatorowni w ramach jej przebudowy na podziemną?

Odpowiedź:

Taka zmiana technicznie jest możliwa, po uzgodnieniu z właścicielem i uzyskaniu stosownych pozwoleń. Nie jest to teren Muzeum, dlatego budżet inwestycji nie obejmuje tych kosztów. Muzeum planuje złożenie wniosku do Tauron w tej sprawie. Patrz pkt. I.3.5 w Wytycznych.

 

 

Pytanie nr 49

Zgłaszamy problem wielkości pliku, który może być umieszczony na platformie maks. 20 MB co jest wielkością zbyt małą dla plansz konkursowych nawet umieszczanych pojedynczo. Wnosimy o zwiększenie maksymalnego rozmiaru jednego pliku do 100 MB.

Odpowiedź:

Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem Platformy komunikacji elektronicznej został zwiększony i wynosi 100 MB. 

 

 

Pytanie nr 50

Czy poniższe pomieszczenia: - MCP: warsztat, pracownia konserwatorska - Działu Przyrody: preparatornia - Wspólne: pracownia digitalizacji - Parku Krajobrazowego: przestrzeń doświadczalna i sala warsztatowa są pomieszczeniami na stały pobyt osób i wymagają dostępu do światła dziennego?

Odpowiedź:

Tak

 

 

Pytanie nr 51

W wytycznych dla Muzeum Czynu Powstańczego jest mowa o archiwach znajdujących się w piwnicy Domu Polskiego. Czy oznacza to, że piwnica ta jest wyłączona z możliwej do wykorzystania w projekcie powierzchni użytkowej, czy jest to powierzchnia przeznaczona pod funkcję magazynową i należy umieścić tam magazyny z podanego programu funkcjonalnego?

Odpowiedź:

Możliwe jest jej wykorzystanie bez naruszania konstrukcji budynku, należy to uwzględnić w ogólnym rozwiązaniu funkcji budynków z przeznaczeniem na funkcję magazynową (w tym archiwum) lub pomocniczą

 

 

Pytanie nr 52

Czy Zamawiający zakłada możliwość ingerencji w istniejący układ konstrukcyjny oraz komunikacyjny Domu Polskiego?

Odpowiedź:

Nie dopuszcza się ingerencji w oryginalny układ konstrukcyjny budynku, dopuszcza się natomiast ingerencję w układ komunikacyjny. 

 

 

Pytanie nr 53

Czy Zamawiający zakłada możliwość sytuowania wjazdu na parking od działki leśnej nr 248/1?

Odpowiedź:

O ile projektant załatwi wszelkie formalności, ponieważ jest to działka Skarbu Państwa

 

 

Pytanie nr 54

Czy do bilansu miejsc parkingowych można wliczać miejsca zlokalizowane na działce drogowej nr 250 oraz istniejące miejsca parkingowe na działce leśnej nr 248/1?

Odpowiedź:

Odp. jak na pytanie nr 44.

 

 

Pytanie nr 55

Jaki jest charakter funkcjonowania biblioteki w Muzeum Czynu Powstańczego? Czy należy ją traktować jako ogólnodostępną czy przeznaczona ma być jedynie dla pracowników Muzeum?

Odpowiedź:

Biblioteka nie będzie ogólnodostępna.

 

 

Pytanie nr 56

Czy pomieszczenia archiwum Muzeum, wpisane w wytycznych konkursowych w rozdziale III w podpunkcie 1.1 jako zlokalizowane w kondygnacji podziemnej Domu Polskiego należy traktować jako przestrzeń przeznaczoną pod magazyny? Czy funkcja archiwum jest odrębną funkcją, która nie została ujęta w zestawieniu powierzchni?

Odpowiedź:

Pozostawia się to rozwiązanie projektantowi – odp. na pytanie nr 51.

 

 

Pytanie nr 57

Czy pomieszczenie ochrony przyporządkowane w zestawieniu powierzchni do Muzeum Czynu Powstańczego należy traktować jako przeznaczone dla całego obiektu?

Odpowiedź:

Tak

 

 

Pytanie nr 58

Czy dla pokoi gościnnych należy liczyć ilość miejsc parkingowych jak dla powierzchni usługowej?

Odpowiedź:

Odpowiedź udzielona już wcześniej (odp. na pytanie nr 16)

 

 

Pytanie nr 59

Witam, czy zostanie udostępniona uczestnikom mapa sytuacyjno-wysokościowa terenu wraz z dokładną granicą opracowania w wersji DWG?

Odpowiedź:

Patrz odpowiedzi nr 29 i 32.

 

 

Pytanie nr 60

Czy zakłada się osobne biletowanie Muzeum Czynu Powstańczego i Działu Przyrody? Czy można traktować muzea jako składające się na jedną ścieżkę zwiedzania?

Odpowiedź:

Nie, są to działy jednej instytucji – MŚO

 

 

Pytanie nr 61

Czy duża sala konferencyjna na 150 osób (300 m2) powinna posiadać naturalne oświetlenie?

Odpowiedź:

Dla sali konferencyjnej nie jest wymagane naturalne oświetlenie, chyba że projektant połączy funkcję sali konferencyjnej z jeszcze inną funkcją

 

 

Pytanie nr 62

Czy w kontekście zapisów MPZP, który traktuje działkę leśną 248/1 jako znajdującą się w obszarze U, można założyć, że docelowo zostanie ona wyłączona z produkcji leśnej. Ma to wpływ na projektowane odległości budynków od granicy lasu.

Odpowiedź:

Działka nie jest naszą własnością, stąd nie jesteśmy kompetentni w dowolnym dysponowaniu nią.

 

 

Pytanie nr 63

Czy istniejący parking sytuowany na działkach 248/2 i 249 można wykorzystać do bilansowania miejsc postojowych dla projektowanej inwestycji?

Odpowiedź:

Odpowiedź jw. (pytanie nr 62)

 

 

Pytanie nr 64

Które z pomieszczeń Zamawiający planuje jako przeznaczone na pobyt stały? Szczególnie prosimy o informacje dotyczącą sal Edukacyjnych i konferencyjnych w części Wspólnej, sal warsztatowych i sal konferencyjnych w części Parku Krajobrazowego, biblioteki w Muzeum Czynu Powstańczego i pracowni konserwatorskiej i warsztatu w Muzeum Czynu Powstańczego.

Odpowiedź:

Na to pytanie powinien odpowiedzieć sobie sam projektant, przypisując funkcję pomieszczeniom. Zarówno pomieszczenia konferencyjne jak i warsztatowe oraz pracownie konserwatorskie mogą być wykorzystywane przez te same osoby zarówno poniżej jak i powyżej 4 godzin w ciągu doby. Biblioteka będzie doraźnie wykorzystywana nawet poniżej 2 godz. w ciągu doby (odp. na pytanie nr 55)

 

 

Pytanie nr 65

W Głównej sali wystawowej (budynek nr 2) projektowane jest zejście do części podziemnej na której znaleźć mają się urządzenia techniczne. Ponadto projektowane są kanały techniczne oraz lokalizacja urządzeń technicznych w głównym patio. Wszystkie te rozwiązania są niewłaściwe i niekorzystne pod względem architektonicznym, a ich wprowadzanie w kontekście ogłoszonego konkursu jest bezzasadne. Czy możliwe jest założenie spójnych rozwiązań technicznych dla całości obiektu, zakładając, że projekt "termomodernizacji" nie będzie w takiej sytuacji realizowany? Zachowanie rozwiązań z projektowanej "termomodernizacji" będzie nie tylko krzywdą dla istniejącego obiektu, ale również dla projektowanej koncepcji.

Odpowiedź:

Nie ma możliwości odstąpienia od zatwierdzonego już projektu termomodernizacji. Autorzy nowych koncepcji mogą w swoich rozwiązaniach uwzględnić rozwiązania oraz instalacje już zaproponowane. Inwestycja została podzielona na dwa odrębnie finansowane etapy i nie ma obecnie możliwości wprowadzania zmian w rozwiązaniach I etapu.

 

 

Pytanie nr 66

Czy Zamawiający dysponuje rysunkami (aktualnymi i historycznymi) tylnej elewacji Domu Polskiego?

Odpowiedź:

Nie dysponuje

 

 

Pytanie nr 67

Czy zjazd z ul. Leśnickiej na działkę 248/2 jest uzgodniony z zarządcą drogi i ma prawny charakter zjazdu?

Odpowiedź:

Nie jest uzgodniony i nie ma prawnego charakteru zjazdu.

 

 

Pytanie nr 68

Czy w ramach prac projektowych możliwe jest przeprojektowanie zakresu w pasie drogowym przed budynkiem na działce 250 (np. zmieniając układ miejsc postojowych)?

Odpowiedź:

Tak, ale po uzgodnieniu z zarządcą drogi i załatwieniu związanych z tym formalności.