Konkurs SARP nr 1017 na opracowanie koncepcji rozbudowy Muzeum Czynu Powstańczego w Górze Św. Anny. Odpowiedzi, część V.

8.03.2022 Odpowiedzi na pytania. Część V.

 

Pytanie nr 69

Czy w budynku nr 2 można lokalizować inne funkcje niż wymienione w odpowiedzi na pytanie nr 14, czyli wystawiennicze lub konferencyjne, także nie wymagające doświetlenia? 

Odpowiedź:

Pytanie nie zostało precyzyjnie sformułowane, tzn. Pytający nie uściślił o jakie funkcje mu chodzi.

 

 

Pytanie nr 70

Czy jest możliwość ingerencji w dach budynku nr 2 np. poprzez stosowanie świetlików? 

Odpowiedź:

Nie widzimy takiej potrzeby.

 

 

Pytanie nr 71

Czy w budynku nr 2 wymienione w odpowiedziach funkcje konferencyjne lub wystawiennicze wchodzą w zakres programowych nowej części czy jest to dodatkowa, niezależna przestrzeń wielofunkcyjna? 

Odpowiedź:

Funkcje te wchodzą w zakres programu nowej części.

 

 

Pytanie nr 72

Czy można zmienić lokalizację stacji transformatorowej np. niewielkie jej przesunięcie? 

Odpowiedź:

Odp. jak na pytanie nr 48.

 

 

Pytanie nr 73

Czy umieszczone ewentualne miejsca postojowe w pasie drogowym ul. Leśnickiej mogą być wliczone do bilansu miejsc postojowych dla inwestycji Muzeum?

Odpowiedź:

Odp. jak na pytanie nr 44.

 

 

Pytanie nr 74

Czy dopuszczalne jest zaprojektowanie 3 odrębnych wejść do 3 niezależnych obiektów z własnymi holami wejściowymi bez jednego wspólnego holu łączącego 3 części programowe (Muzeum Czynu Powstańczego, Dział Przyrody Muzeum Śląska Opolskiego i Park Krajobrazowy Góra Św. Anny)? 

Odpowiedź:

Odp. jak na pytanie nr 41.

 

 

Pytanie nr 75

Czy poniższe pomieszczenia: - MCP: warsztat, pracownia konserwatorska - Działu Przyrody: preparatornia - Wspólne: pracownia digitalizacji - Parku Krajobrazowego: przestrzeń doświadczalna i sala warsztatowa są pomieszczeniami na stały pobyt osób i wymagają dostępu do światła dziennego? 

Odpowiedź:

Odp. jak na pytanie nr 50.

 

 

Pytanie nr 76

W wytycznych dla Muzeum Czynu Powstańczego jest mowa o archiwach znajdujących się w piwnicy Domu Polskiego. Czy oznacza to, że piwnica ta jest wyłączona z możliwej do wykorzystania w projekcie powierzchni użytkowej, czy jest to powierzchnia przeznaczona pod funkcję magazynową i należy umieścić tam magazyny z podanego programu funkcjonalnego?

Odpowiedź:

Piwnice „Domu Polskiego” wyposażone są w przesuwne regały, których Inwestor nie zamierza usunąć. Obecnie na tych regałach znajdują się eksponaty archeologiczne. Ta powierzchnia może zostać wykorzystana na inne cele, należy jednak zachować istniejące regały i przewidzieć inne powierzchnie na archiwum, lecz nie w „W domu Polskim” powyżej piwnic.

 

 

Pytanie nr 77

Czy jest możliwość nadbudowy budynku nr 2 (z zachowaniem mozaiki)?

Odpowiedź:

Taka nadbudowa pociągnęłaby za sobą wzmocnienie lub wymianę konstrukcji dachu. Ponadto zaingerowałaby w istniejący projekt termomodernizacji, czego nie dopuszczamy.

 

 

Pytanie nr 78

Przy stacji transformatorowej znajduje się słup z linią napowietrzną. Czy po zmianie stacji na podziemną słup ten pozostaje bez zmian?

Odpowiedź:

Odp. jak na pytanie nr 48.

 

 

Pytanie nr 79

Czy organizator dopuszcza obudowanie budynku nr 2 nową kubaturą lub instalacją?

Odpowiedź:

Zbyt ogólne pytanie. Odpowiedzi udzielono w pyt. nr 43.

 

 

Pytanie nr 80

Czy organizator może udostępnić plik z rzędnymi wysokościowymi w formacie .txt lub chmurę punktów wyznaczonych geodezyjnie?

Odpowiedź:

Nie posiadamy takiego pliku. 

 

 

Pytanie nr 81

Jaką funkcję pełni pomieszczenie nr 9 Warsztat w części MCP i dla kogo jest ono przeznaczone?

Odpowiedź:

Warsztat jest potrzebny dla bieżących napraw ekspozycji muzeum.

 

 

Pytanie nr 82

Czy w Dziale Przyrody Muzeum Śląska Opolskiego strefa preparatorium (pom. 1-6), funkcjonuję niezależnie od części wystawowej? 

Odpowiedź:

Tak.

 

 

Pytanie nr 83

Czy eksponaty również przygotowywane będą przed zwiedzającymi, np. w ramach pokazu?

Odpowiedź:

Raczej nie przewidujemy takich sytuacji.

 

 

Pytanie nr 84

Czy część muzeum Park Krajobrazowy zakłada prowadzenie zajęć w formie mieszanej wnętrze- zewnętrze, czy przez to jest wymóg lokalizacji tego działu na parterze? 

Odpowiedź:

Tak.

 

 

Pytanie nr 85

Czy w części MCP, pom. Biblioteka jest przeznaczone dla zwiedzających, czy jest ono wewnętrznym zbiorem przeznaczonym dla pracowników? Czy miejsca parkingowe przed historycznym budynkiem są przeznaczone do likwidacji?

Odpowiedź:

Będzie wewnętrznym zbiorem przeznaczonym dla pracowników.

 

 

Pytanie nr 86

Czy można zbilansować wymagane miejsca postojowe istniejącym parkingiem od strony wschodniej? Czy można wykorzystać istniejącą zatokę autobusową przed Domem Polskim?

Odpowiedź:

Na miejsca parkingowe należy przewidywać tylko te powierzchnie, które należą do Muzeum. W innych przypadkach należy uwzględnić w projekcie zagospodarowania oraz architektoniczno - budowlanym procedurę uzgodnieniową, co znacznie wydłuży proces inwestycyjny o ile się to w ogóle uda.

 

 

Pytanie nr 87

Lokalizacja drzew zarówno na mapie zasadniczej jak i na inwentaryzacji nie zgadza się ze stanem faktycznym. Prosimy o przesłanie podkładu z aktualną lokalizacją drzew lub wskazanie, którym dokumentem należy się sugerować - inwentaryzacją czy mapą?

Odpowiedź:

Inwentaryzację wykonywał uprawniony dendrolog, proszę w takim razie zinwentaryzować we własnym zakresie. Mapa na obecnym etapie nie była jeszcze aktualizowana do celów projektowych.

 

 

Pytanie nr 88

Czy pomieszczenie pracowni konserwatorskiej potrzebuje mieć stały dostęp do światła naturalnego?

Odpowiedź:

Tak.

 

 

Pytanie nr 89

Czy pracownicy pomieszczeń biurowych poszczególnych oddziałów współpracują razem ze sobą i powinni znajdować się na jednym wspólnym obszarze?

Odpowiedź:

Tak.

 

 

Pytanie nr 90

Dlaczego w PFU jest rozróżnienie na Pom. Sanitarne w strefie wejściowej i w strefie części wspólnej na każdym piętrze?

Odpowiedź:

Zostało to podyktowane komfortem zwiedzających.

 

 

Pytanie nr 91

Dodatkowa określona powierzchnia się nie zgadza.

Odpowiedź:

Autor pytania nie doprecyzował, o którą powierzchnię chodzi.

 

 

Pytanie nr 92

W wytycznych konkursowych widnieje informacja o powierzchni piwnicy ok. 150 m2, a na inwentaryzacji znajduje się informacja o częściowym podpiwniczeniu, które wynosi ok. 80 m2. 

Która z tych informacji jest prawidłowa?

Odpowiedź:

Odsyłam do inwentaryzacji i projektu budowlanego. Powinno to być 80,7 m2.

 

 

Pytanie nr 93

Prosimy o dokładne określenie ilości wymaganych miejsc parkingowych. W odpowiedziach z dnia 09.02.2022 r. w odpowiedzi nr 16 wskazano wymagane 7 miejsc parkingowych (5 mp dla pracowników, 2 mp dla gości). Korzystając jednak z przelicznika dla powierzchni biurowych zapisanego w MPZP wynika inna ilość. Dodatkowo czy miejsca opisane jako dla samochodów elektrycznych należy traktować niezależnie czy wliczać je jako miejsca dla pracowników lub dla odwiedzających?

Odpowiedź:

Proszę przeliczyć wg MPZP.

 

 

Pytanie nr 94

Czy jako dopuszczalną ingerencje w budynek nr 2 można traktować wykonanie otworów okiennych/drzwiowych lub wykonanie świetlika dachowego? Takie rozwiązania znacząco zwiększą funkcjonalność obiektu, a z punktu widzenia architektonicznego nie powinny być rozpatrywane jako inwazyjne.

Odpowiedź:

To ma być głównie sala wystawowa z funkcją sali konferencyjnej. Tutaj oświetlenie naturalne jest zbędne, będzie wręcz szkodziło zbiorom a funkcja wystawiennicza będzie tu nadrzędną. Nie chcemy polegać na żaluzjach lub innych osłonach.

 

 

Pytanie nr 95

W odpowiedziach z dnia 09.02.2022 r. w odpowiedzi nr 14 wskazana jest dopuszczalna funkcja budynku nr 2 jako wystawiennicza lub konferencyjna. W wytycznych do opracowania w szczegółowych właściwościach funkcjonalno-użytkowych powierzchnia dla głównej sali konferencyjnej to 300 m2, co oznacza, że nie mieści się ona w budynku nr 2. Czy w budynku nr 2 może zostać założona dowolna funkcja zgodnie z decyzją projektanta? Jeśli nie, to proszę o wskazanie zamkniętego katalogu pomieszczeń na podstawie programu funkcjonalnego.

Odpowiedź:

Proszę przeczytać odpowiedź na pytanie nr 94.

 

 

Pytanie nr 96

Czy pokój konferencyjny wymieniony w punkcie 5.4.6 wytycznych konkursowych należy traktować jako pomieszczenie przeznaczone w szczególności dla pracowników muzeum oraz ich gości?

Odpowiedź:

Nie tylko, pomieszczenie może być także wynajmowane na spotkania jednostek zewnętrznych.

 

 

Pytanie nr 97

Czy dopuszcza się lokalizacje zaplecza kawiarni w budynku nr 2?

Odpowiedź:

Tak.

 

 

Pytanie nr 98

W odpowiedziach z dnia 22.02.2022 r. w punkcie nr 52 określony został możliwy zakres ingerencji w budynek jako „ingerencję w istniejący układ komunikacyjny”. Czy Zamawiający zakłada, że w opisanym zakresie mieście się wprowadzenie dźwigu osobowego, które jest niezbędne dla zapewnienia prawidłowej komunikacji w obiekcie?

Odpowiedź:

Dopuszcza się.

 

 

Pytanie nr 99

W ramach odpowiedzi na pytanie 65 Zamawiający stwierdził, że „autorzy nowych koncepcji mogą w swoich rozwiązaniach uwzględnić rozwiązania oraz instalacje już zaproponowane.” Czy należy przez to rozumieć, że można w projekcie konkursowym nie uwzględniać założeń „termomodernizacji”?

Odpowiedź:

Należy uwzględniać. Projekt termomodernizacji powinien być w całości uwzględniany z odstępstwami wskazanymi we wcześniejszych odpowiedziach.

 

 

Pytanie nr 100

Czy sala konferencyjna jest przeznaczona na prezentacje, czy na narady, czy na obie funkcje?

Odpowiedź:

Może być okresowo przeznaczana na narady.

 

 

Pytanie nr 101

Czy sala konferencyjna jest audytorium?

Odpowiedź:

Tak.

 

 

Pytanie nr 102

Proszę o rozjaśnienie wątpliwości w Wytycznych konkursowych pkt. III/ ppkt. 3.1 ws. “wysokość przestrzeni ekspozycji - min. 3,0 w świetle”. W szczegółowym PFU, nie ma w dziale Parku Krajobrazowego, wymienionego pomieszczenia wystawowego? Proszę o wskazanie pomieszczeń przeznaczonych pod ekspozycję? 

Odpowiedź:

Park Krajobrazowy to odrębna jednostka, która nie jest muzeum i nie ma potrzeby posiadania wydzielonego pomieszczenia wystawowego, funkcję tę częściowo będzie spełniać „warsztatowa przestrzeń doświadczalna”.

 

 

Pytanie nr 103

Czy organizator dopuszcza ograniczenie liczby łazienek do 3 (1-dla mężczyzn, 1-dla kobiet i 1-dla niepełnosprawnych), na innych kondygnacjach niż parter?

Odpowiedź:

Obecnie mamy problem z brakiem sanitariatów, a jest ich 3. Proszę wziąć pod uwagę komfort zwiedzających.

 

 

Pytanie nr 104

Czy pomieszczenie “magazyn zbiory przyrodnicze” w Dziale Przyrody Muzeum Śląska Opolskiego musi być połączone bezpośrednio do Preparatorium?

Odpowiedź:

Tak byłoby najlepiej. W przeciwnym razie musiałby być zapewniony ciąg komunikacyjny z preparatorni do magazynu - gdzie docelowo będą przechowywane zabytki – zapewniający przeniesienie największych preparatów 1,5m szer. x 2,5 wys.

 

 

Pytanie nr 105

Jak jest funkcja pomieszczenia “Magazyn zbiory przyrodnicze” w Dziale Przyrody Muzeum Śląska Opolskiego”?

Odpowiedź:

Jest to pomieszczenie, gdzie przechowywane są wszystkie zbiory przyrodnicze Działu Przyrody – docelowo z regałami przesuwnymi (zbiory paleontologiczne, mineralogiczne, osteologiczne, botaniczne – m.in. zielniki, entomologiczne – szafy z gablotami entomologicznymi, kolekcja preparatów sylwetkowych ssaków i ptaków itd.).

 

 

Pytanie nr 106

Jaką funkcję pełni “biblioteka” w strefie Muzeum Czynu Powstańczego?

Odpowiedź:

Biblioteka w budynku Muzeum Czynu Powstańczego pełni funkcję magazynu, w którym przechowywany jest księgozbiór służący pracownikom Działu. Jest to biblioteka wewnętrzna. Do pomieszczenia dostęp mają jedynie pracownicy.

 

 

Pytanie nr 107

Zgodnie z rozdziałem 4 Regulaminu konkursu pkt. 2.1: "Praca konkursowa powinna składać się z: (...) b. części opisowej - maksymalnie 5 formatek A4 tekstu oraz dodatkowo tabela programowa budynku." co jest rozbieżne z zakresem opisanym w punkcie 2.3. rozdziału 4: "Część opisowa powinna zawierać: 1. Maksymalnie 5 stron A4 tekstu (rozmiar czcionka Calibri 12 pkt) zawierających: a. autorski opis koncepcji, wyjaśniający ideę prezentowanej koncepcji oraz opis uwzględniający elementy pracy trudne do pokazania w części graficznej; b. dopuszcza się przedstawienie na dodatkowych trzech stronach formatu A4 schematów ideowych i szkiców wyjaśniających założenia ideowe. 2. Ogólne założenia koncepcji w zakresie: - rozwiązań architektonicznych, - rozwiązań funkcjonalno-użytkowych, - rozwiązań materiałowych, technologicznych itp., - zastosowanie rozwiązań proekologicznych i energooszczędnych, 3. Opis materiałowy i bilans powierzchni (tabela porównawcza) 4. Określenie przewidywanych szacunkowych kosztów realizacji całego przedsięwzięcia pod klucz: projektu budowlanego, dokumentacji wykonawczej, budowy obiektu (wykonanie Przedmiotu zamówienia) zgodnie z Załącznikiem nr 5a do Regulaminu. 5. Pomniejszone plansze konkursowe do formatu A4" Zgodnie z powyższym prosimy o informację: 

1. Czy należy rozumieć, że schematy i szkice można umieszczać na dodatkowych 3 stronach A4 co nie jest zawarte w punkcie 2.1 b? 

2. Czy "opis materiałowy" zawarty w punkcie 3. nie jest powtórzeniem elementu zawartego w tiret 3 pkt 2? Jeśli stanowi oddzielny element prosimy o doprecyzowanie jego istoty. 

3. Czy "bilans powierzchni (tabela porównawcza)" z pkt 2.3.3 należy rozumieć tożsamo z tabelą programową zawartą w punkcie 2.1 b? Czy porównawczość tabeli polega na tym, iż powinna zawierać powierzchnie programu oraz powierzchnie zgodne z koncepcją konkursową? Czy moglibyśmy prosić o udostępnienie wzoru takiej tabeli obowiązującej wszystkich uczestników konkursu? 

4. Prosimy o weryfikację i precyzyjne określenie wymagań obecnie przedstawionych w punkcie 2.3.4. Obecne zapisy są niezrozumiałe oraz niezgodnie z zawartością merytoryczną wskazanego załącznika nr 5a. Do kosztów realizacji całego przedsięwzięcia pod klucz wliczone zostały elementy takie jak projekt budowlany oraz dokumentacja wykonawcza. Załącznik 5a nie posiada takiego rozgraniczenia. Nie wymienione zostały natomiast inne elementy wynikające z IPU (Istotnych postanowień umowy). Wypełnienie załącznika 5a zgodnie z przedstawionym wzorem będzie skutkowało niespełnieniem zapisów pkt. 2.3.4. 

5. Prosimy o potwierdzenie, że plansze pomniejszone do formatu A4 mogą stanowić dodatkowy element wykraczający poza limit 5 stron. Zwracamy uwagę, że nie zostały ujęte w punkcie 2.1b.

 

 

Odpowiedzi do pytania 107:

1. Schematy mogą być zamieszczone na dodatkowych stronach, zgodnie z zapisami 2,3 1b).

2. Opis materiałowy stanowi część opisu.

3. Bilans powierzchni przedstawić w postaci tabeli, nie posiadamy wzoru tabeli.

4. Prosimy wypełnić załącznik 5a stosując się do zapisów. Nieprzekraczalne koszty określono w Rozdziale 2 ust.3 i 4.

5. Plansze pomniejszone do formatu A4 wykraczają poza limit 5 stron tekstu i stanowią dodatkowy element.