Konkurs SARP nr 1017 - Wyniki Konkursu

Ogłoszenie wyników Konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej rozbudowy Muzeum Czynu Powstańczego w Górze Św. Anny.

Opole 27.04.2022

 

Pierwszą nagrodę w wysokości 50.000zł brutto przyznano P2PA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Skład zespołu autorskiego: Aleksander Blicharski, Paweł Floryn, Maciej Marszał, Jakub Podgórski, Maciej Popławski

 1nagroda mcp

Sąd konkursowy zdecydował o przyznaniu I nagrody dla pracy nr 050 biorąc pod uwagę całość przed­sta­wionych rozwiązań. Wkopanie nowej kubatury w ziemię i znaczne jej ukrycie poniżej poziomu te­re­nu po­zwo­li­ło na odsłonięcie istniejącego Domu Polskiego i wykorzystanie w pełni walorów jego ar­chi­tektury. Program funkcjo­nalny Zamawiającego został rozplanowany w tym istniejącym budynku i dodanych pros­to­pad­łoś­cia­nach, utopionych w krajobrazie zarówno poprzez fizyczne zagłębienie w gruncie, jak i po­przez użycie ka­mien­nego wykończenia ścian zewnętrznych i zielonych stropodachów łączących się z ota­czającym terenem po­roś­nię­tych roślinnością. W dalszych fazach opracowania projektowego (projekt budowlany i wykonawczy) należy prze­ana­li­zo­wać re­or­ga­nizację parkingu zewnętrznego po zachodniej stronie terenu opracowania, aby umożliwić wy­godniejsze par­ko­wanie i komunikację pieszą. Należy zapewnić komfortowe użytkowanie budynku w duchu projektowania uni­wer­salnego. Ekonomia procesu realizacji i eksploatacji budynku nakazuje też rozważyć połączenie pro­jek­to­wa­nych podziemnych kubatur i eliminację nieuzasadnionych odstępów między ścianami podziemia.

 

Drugą nagrodę w wysokości 35.000zł brutto przyznano M.O.C. Architekci sp. z o. o. sp. k.

Skład zespołu autorskiego: Ewa Janik, Błażej Janik, Julia Nikodem

 

Sąd konkursowy zdecydował o przyznaniu II nagrody dla pracy nr 019 w uznaniu poszukiwań prze­strzen­nych, w których wyniku powstała ciekawa kompozycja budynku wpisanego w krajobraz. Za­pro­po­nowane roz­wią­za­nie obejmuje budynek rozbity na kilka prostopadłościennych brył, w znacznej mierze wkopanych w teren, na czym zyskuje kubatura istniejącego Domu Polskiego. Rozwiązania ma­te­riałowe są w ocenie Sądu kon­kur­so­we­go trafne. Budzi wątpliwość zaprojektowana ścieżka zwie­dza­nia. W dalszych fazach opracowania projektowego (projekt budowlany i wykonawczy) należy prze­ana­li­zo­wać za­sad­ność realizacji garażu podziemnego oraz podziału sali wystaw stałych na dwie odrębne prze­strze­nie, wy­mu­szającego w trakcie zwiedzania wejście na poziom terenu i powrót na kondygnację podziemną.

 

 

Przyznano cztery wyróżnienia równorzędne w wysokości 10.000zł brutto dla:

 

Aleksander Wadas Studio Zygmunt Borawski

Skład zespołu autorskiego: Zygmunt Borawski, Iwo Borkowicz, Aleksander Wadas

– za podjęcie próby rozdrobnienia skali budynku przez użycie typologii tradycyjnej wiejskiej za­bu­­do­wy,

 

01 ARCHITEKCI ROKSANA PRZEPIÓRKOWSKA – PUCHAŁA

Skład zespołu autorskiego: Roksana Przepiórkowska – Puchała, Jakub Puchała, Sandra Przepiórkowska, Jakub Świdziński

– za monumentalne, choć proste w użyciu środków wyrazu, rozwiązanie budynku wpisanego w kra­jobraz,

 

JAZ+Architekci Żmijewski Jaworski S.C. Jaworski

Skład zespołu autorskiego: Andrzej Jaworski, Julian Żmijewski, Anna Kotowska, Marianna Waśniewska, Zuzanna Trzcińska, Karolina Reguła, Maja Skibińska, Aleksandra Wiktorko

- za poszukiwanie emblematycznego rozwiązania prze­strzen­ne­go w muzeum,

 

Bujnowski Architekci Sp. z o.o.

Skład zespołu autorskiego: Piotr Bujnowski, Katarzyna Magdzik, Zuzanna Pomaska, współpraca: Dominika Dydyszko, Piotr Gajdak, Weronika Wrzosek

– za czytelną dyspozycję przestrzenną kompleksu mu­zeal­ne­go wpisanego w zastaną lo­ka­li­zac­ję.

 

 

 

 

I NAGRODA

P2PA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Skład zespołu autorskiego: Aleksander Blicharski, Paweł Floryn, Maciej Marszał, Jakub Podgórski, Maciej Popławski

I NAGRODA PLANSZA 1

I NAGRODA PLANSZA 2

I NAGRODA PLANSZA 3

I NAGRODA PLANSZA 4

 

 

II NAGRODA

M.O.C. Architekci sp. z o. o. sp. k.

Skład zespołu autorskiego: Ewa Janik, Błażej Janik, Julia Nikodem

II NAGRODA PLANSZA 1

II NAGRODA PLANSZA 2

II NAGRODA PLANSZA 3

II NAGRODA PLANSZA 4

 

 

WYRÓŻNIENIE

Aleksander Wadas Studio Zygmunt Borawski

Skład zespołu autorskiego: Zygmunt Borawski, Iwo Borkowicz, Aleksander Wadas

WYRNIENIE 013 PLANSZA 1

WYRNIENIE 013 PLANSZA 2

WYRNIENIE 013 PLANSZA 3

WYRNIENIE 013 PLANSZA 4

 

 

WYRÓŻNIENIE

01 ARCHITEKCI ROKSANA PRZEPIÓRKOWSKA – PUCHAŁA

Skład zespołu autorskiego: Roksana Przepiórkowska – Puchała, Jakub Puchała, Sandra Przepiórkowska, Jakub Świdziński

WYRNIENIE 021 PLANSZA 1

WYRNIENIE 021 PLANSZA 2

WYRNIENIE 021 PLANSZA 3

WYRNIENIE 021 PLANSZA 4

 

 

WYRÓŻNIENIE

JAZ+Architekci Żmijewski Jaworski S.C. Jaworski

Skład zespołu autorskiego: Andrzej Jaworski, Julian Żmijewski, Anna Kotowska, Marianna Waśniewska, Zuzanna Trzcińska, Karolina Reguła, Maja Skibińska, Aleksandra Wiktorko

WYRNIENIE 028 PLANSZA 1

WYRNIENIE 028 PLANSZA 2

WYRNIENIE 028 PLANSZA 3

 WYRNIENIE 028 PLANSZA 4

 

WYRÓŻNIENIE

Bujnowski Architekci Sp. z o.o.

Skład zespołu autorskiego: Piotr Bujnowski, Katarzyna Magdzik, Zuzanna Pomaska, współpraca: Dominika Dydyszko, Piotr Gajdak, Weronika Wrzosek

 WYRNIENIE 030 PLANSZA 1

 WYRNIENIE 030 PLANSZA 2

 WYRNIENIE 030 PLANSZA 3

 WYRNIENIE 030 PLANSZA 4